กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
แผนผังเว็บไซต์
หน้าแรก ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลองค์กร แผนผังเว็บไซต์
   - ภาพข่าวกิจกรรมดำเนินการ              - ประวัติความเป็นมา  
   - ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง        - โครงสร้างหน่วยงาน  
   - ข่าวประชาสัมพันธ์        - อำนาจหน้าที่  
   - ผู้บริหาร        - วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
       - ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร        - ยุทธศาสตร์  
   - รายการหลัก        - ทำเนียบเกษตรจังหวัดภูเก็ต  
        - ข้อมูลจังหวัด        - ชื่อ /ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บไซต์  
       - ข้อมูลองค์กร      
       - บุคลากร/อัตรากำลัง      
       - แผนงาน/โครงการ      
       - การจัดการความรู้      
       - ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร      
       - แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต      
       - ผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดภูเก็ต      
   - ระบบส่งเสริมการเกษตร      
      - นโยบายและการดำเนินงาน ปี 56      
      - ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร      
      - แผนปฏิบัติงานฯ ปี 56      
      - คู่มือโครงการ (คง) ปี 56      
     - ปฏิทินกิจกรรม/แผนบูรณาการ      
   - ฐานข้อมูล      
     - ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ      
     - ข้อมูลสถาบันเกษตรกร      
     - ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน      
     - ราคาสินค้าเกษตร      
   - Link สำนักงานเกษตรอำเภอ      
   -Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
   -Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด      
   - สาระเกษตรน่ารู้