กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
อำเภอ จำนวนวิสาหกิจชุมชน (แห่ง)
ปี 53 ปี 54 ปี 55
เมืองภูเก็ต 86 91 94 [ รายละเอียด ]
กะทู้ 90 50 52 [ รายละเอียด ]
ถลาง 98 105 109 [ รายละเอียด ]
รวม 234 246 255  
   
         
    แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต