กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
คู่มือสำหรับประชาชน
+ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงเดิม..................................................(รายละเอียด)
+ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีแปลงใหม่..................................................(รายละเอียด)
+ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
- ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ......................................................................(รายละเอียด)
- ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล.....................(รายละเอียด)
- พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562...................................(รายละเอียด)
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.............................................(รายละเอียด)
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
+ เรื่อง นโยบายต่อต้านการับสินบน
+ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
+ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562
+ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
+ เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและหน่วยงาน
+ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติราชการ
+ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
+ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
+ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างความรับผิดในการปฏิบัติราชการ
+ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
+ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร
 
แผนงานโครงการ
แผนงานโครงการ ปี 63  
แผนงานโครงการ ปี 62  
แผนงานโครงการ ปี 61  
แผนงานโครงการ ปี 60  
แผนงานโครงการ ปี 59  
แผนงานโครงการ ปี 58  
แผนงานโครงการ ปี 57 [ รายละเอียด ]
แผนงานโครงการ ปี 56 [ รายละเอียด ]
แผนงานโครงการ ปี 55 [ รายละเอียด ]