กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
montree

นายมนตรี เรืองพันธ์

เกษตรจังหวัดภูเก็ต
 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      
  charatsri  
  นางจรัสศรี คำภีรสิงห์  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 
       
  kanchana supenvadee
  นางสาวกมลรัตน์ มุกดา นางสาวกาญจนา กาฬกาญจน์ นางสาวสุเพ็ญวดี ตักเตือน
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
       
       
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต      
   
  นางปณภัช กระจ่าง  
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
โทร. 09 2951 7978
       
sumalee  
นางสุมาลี ผลรัตนไพบูลย์ นางสาวสุภาวดี ดับพันธ์ นางสาวปรียานันท์ กาญจนารัตน์  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
       
       
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร      
  subun  
  นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง  
  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
โทร 08 4187 5423
   
saowaluk sawalee onnitcha
นางนงนุช ก้องเอกภพ นางสาวเสาวลักษณ์ จริยหัตถะกิจ นางสวลี รูปสม นางสาวอรณิชชา ประทีป ณ ถลาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
       
       
กลุ่มอารักขาพืช      
     
     
  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  
 
   
wanlaporn  
นายณัฐดนัย ก้องเอกภพ นางกนกวรรณ คู่พงศกร นางสาววัลยาภรณ์ ปุนยัง  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
       
       
ฝ่ายบริหารทั่วไป      
   
  นางสุมาลี มุกดา  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
โทร. 08 9726 0997
   
sunpat
นางสาวสีฟ้า แซ่ลิ้ม นางสาวกรรณิการ์ แกล้วกล้า นายสรรเพชร ชุมแก้ นายบุญช่วย วงศ์ขจร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ พนักงานขับรถยนต์ ระดับส.2
       
       
   
  นางสาวอังศวีร์ ตันรัตนพิทักษ์ นางสาวกัญญาณัฐ ไชยศร  
  เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน