กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 

    ประวัติความเป็นมา

     ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ให้จัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ การจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเอาหน่วยงานส่งเสริมกาตรของ ๓ หน่วยงานมารวมไว้ด้วยกัน คือ
     ๑.งานส่งเสริมในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเกษตร
     ๒.งานกองส่งเสริมและเผยแพร่ สังกัดกรมกสิกรรม
     ๓.งานกองส่งเสริมและเผยแพร่ สังกัดกรมการข้าว
     ก่อนที่จะตั้งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งสำนักปลัด กระทรวงเกษตร กรมกสิกรรม และกรมการข้าว ต่างมีผู้บริหารหน่วยราชการภูมิภาคที่เรียกว่า "หัวหน้าสำนักส่งเสริมการเกษตรเขต ,กสิกรรมจังหวัด ,ข้าวจังหวัด ,กสิกรรมอำเภอ ,ข้าวอำเภอ" ทำให้เกิดความสับสนและยากต่อความเข้าใจของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการติดต่อขอคำแนะนำและส่งเสริม จึงได้นำหน่วยงานทั้ง ๓ หน่วยงานมารวมกันแล้วเรียกว่า "เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ" ตั้งแต่นั้นเป้นต้นมา
     ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ตุลาคม ๒๕๑๐

โครงสร้างหน่วยงาน

ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต แบ่งงานรับผิดชอบออกเป็น ๔ กลุ่ม ๑ ฝ่าย ได้แก่
     ๑.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
     ๒.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
     ๓.กลุ่มยุทธศษสตร์และสารสนเทศ
     ๔.กลุ่มอารักขาพืช
     ๕.ฝ่ายบริหารทั่วไป
    และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด ๓ อำเภอ คือ
     ๑.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
     ๒.สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
     ๓.สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง

สำนักงานเกษตรจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
     ๑.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
     ๒.ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์
     ๓.กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
     ๔.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

" มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโรโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ
     ๑.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
     ๒.ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุศัตว์
     ๓.กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
     ๔.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์
     ๑.สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
     ๒.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
     ๓.สร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ/พืชประจำถิ่น
     ๔.บูรณาการการสร้างรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยว

 
ทำเนียบเกษตรจังหวัดภูเก็ต
ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
๑.นายชิ้น หอมจันทร์ ๑๑-๑๙
๒.นายบรรเทิง พร้อมพวก ๑๙-๒๑
๓.นายสุวิทย์ วิวิธวร ๒๑-๒๑
๔.นายอดุลย์ เชี่ยวชาญ ๒๑-๒๒
๕.นายนิโรจน์ รัตนอุดม ๒๒-๒๓
๖.นายพยุหะ มณีโชติ ๒๓-๒๔
๗.นายประสิทธิ์ สิทธินุ่น ๒๔-๓๒
๘.นายชำเลือง กลางณรงค์ ๓๒-๓๕
๙.นายเฉลิมศักดิ์ ลิ้มวัฒนา ๓๕-๓๖
๑๐.นายคณิต วรรณบวร ๓๖-๓๗
๑๑.นายสุเทพ รัตนพันธ์ ๓๗-๓๘
๑๒.ดร.ธงชัย ฉิมมี ๓๘-๓๙
๑๓.นายคณิต วรรณบวร ๓๙-๔๑
๑๔.นายกำพล พันธุ์กิ่งทองคำ ๔๑-๔๒
๑๕.นายวันณรงค์ เหล่าประดิษฐ์ ๔๒-๔๓
๑๖.นายสงคราม สุวรรณลา ๔๓-๔๔
๑๗.นายอภิชาติ กาญจนโอภาส ๔๔-๔๗
๑๘.นายสมชาย วงศ์ศรีวัฒน์ ๔๗-๔๙
๑๙.นายสุเทพ รัตนพันธ์ ๔๙-๔๙
๒๐.นายสมชาย เฮงวัชรไพบูลย์ ๔๙-๕๒
๒๑.นายประพาส บุญสุข ๕๒-๕๓
๒๒.นายวินัย ขวัญแก้ว ๕๓-๕๕
๒๓.นายสนิท พลปัถพี ๕๗ - ปัจจุบัน
 
ดูแลควบคุมเว็บไซต์โดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ผู้จัดทำ/ดูแล : นางสวลี รูปสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

e-mail : phuket@doae.go.th, agriphuket108@gmail.com