กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
การติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
การประชุมเกษตรอำเภอ
พฤษภาคม 2563
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
พฤษภาคม 2563
 
 
 
แผนบูรณากา
 
แผนบูรณาการ .....มิถุนายน 2563..
แผนบูรณาการ.....พฤษภาคม 2563...
แผนบูรณาการ....เมษายน 2563...
แผนบูรณาการ....มีนาคม 2563...