กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
  แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
ปี 62 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับห้องประะชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค.....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต.......................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง .......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว.....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต ความยาวหน่อไม่น้อยกว่า50 ซม......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว.....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว..............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกและแมลงภายในอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอัตรากำลังบุคลากร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต.................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบรรจุภัณฑ์สำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมศักยภาพพื้นที่ของภาค....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแผนผังผสมปุ๋ยโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำจุดถ่ายรูปตกแต่งสถานที่ ณ กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านกมลา......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเจรจรธุรกิจเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ตเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับระหว่าง วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์มะกรูดและมะนาวเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วใสพร้อมฝาปิด ปริมาตร 200 มิลลิลิตร................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินปลูกชีวภาพ..........................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer).............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสติ๊กเกอร์น้ำผักเหมียง วิสาหกิจชุมชนผลิตผักเหมียงแปลงใหญ่........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบรรจุภัณฑ์สบู่กระเจี๊ยบเขียว วิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดำ.....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร..............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ................................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน.................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน.................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแถลงข่าว เกษตรพบสื่อจังหวัดภูเก็ต.........................................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค....(รายละเอียด)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว.......(รายละเอียด)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ ............................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก
ษตร.........................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดบนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท แบบมีเสา.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ขนาดอย่างน้อย 32 ที่นั่ง) และรถตู้ปรับอากาศ.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ขนาดอย่างน้อย 32 ที่นั่ง)......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟีโรโมนสารล่อด้วงแรด ชนิดเจล...........................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป..........(รายละเอียด)
   
   
ปี 62 สำนักงานเกษตรอำเภอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอถลาง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอถลาง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน อำเภอถลาง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอถลาง...(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโรลอัพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
   
   
  **ประกาศจังหวัด (รายละเอียด)
   
  **ประกาศจังหวัดภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-เดือนกันยายน 2562).....(รายละเอียด)(เอกสารแนบ)
  **ประกาศจังหวัดภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562).....(รายละเอียด)เอกสารแนบ)
  **ประกาศจังหวัดภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2( 1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562).....(รายละเอียด)(เอกสารแนบ)
  **ประกาศจังหวัดภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1(1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561)..........(รายละเอียด)(เอกสารแนบ)
  **ประกาศอำเภอเมืองภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2562-เดือนกันยายน 2562)...................(รายละเอียด)
  **ประกาศอำเภอเมืองภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562)......................(รายละเอียด)
  **ประกาศอำเภอเมืองภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562)........................(รายละเอียด)
  **ประกาศอำเภอเมืองภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561-เดือนธันวาคม 2561).........................(รายละเอียด)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2562-เดือนกันยายน 2562).......(รายละเอียด)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562)..........(รายละเอียด)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562)...........(รายละเอียด)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561-เดือนธันวาคม 2561)............(รายละเอียด)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอถลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม 2562-เดือนกันยายน 2562)......(รายละเอียด)(เอกสารแนบ)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอถลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562).........(รายละเอียด)(เอกสารแนบ)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอถลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562)...........(รายละเอียด)(เอกสารแนบ)
  **ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอถลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561-เดือนธันวาคม 2561)............(รายละเอียด)(เอกสารแนบ)
  **สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561.................................(รายละเอียด)
  **สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560-กันยายน 2561...........(รายละเอียด)