กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
 
+จังหวัดภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
+อัตรากำลัง
+การพัฒนาบุคคลากร
+องค์ความรู้
+MRCF
+ปฏิทินการปฏิบัติงาน
+แผนบูรณาการ
+แผนการจัดการความรู้ (KM action plan)
+การติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
+ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+Smart Farmer
+ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
+คู่มือโครงการ
+แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
+แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
+พรบ.อำนวยความสะดวก
+พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
+แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
f12
+สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
king
 

chalee1

นายชาลี สิตบุศย์

เกษตรจังหวัดภูเก็ต

 
 

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด..............(รายละเอียด)
ผลิตภัณฑ์เด่น ตลาดเกษตรกร..............(รายละเอียด)
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
**เดือนธันวาคม 2563**
**เดือนพฤศจิกายน 2563**
**เดือนตุลาคม 2563**
**เดือนสิงหาคม 2563**
- ผีเสื้อมวนหวาน
- เพลี้ยแป้งเงาะ ลองกอง
- โรคตายพรายในกล้วย
- เฝ้าระวังโรคเหี่ยวกล้วยหิน
- โรคแอนแทรคโนสพริก
**เดือนกรกฎาคม 2563**
- โรครากขาวยางพารา
- โรคเน่าเละพืชผั
- เพลี้ยแป้งเงาะ
- เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
- เฝ้าระวังหนอนกะทู้ข้าวโพดลายจุด
- ผีเสื้อมวนหวาน
**เดือนมิถุนายน 2563**
- โรครากเน่าโคนเน่าผลไม
- โรครากขาวยางพารา
- โรคโคนเน่าพืชผัก
- ผีเสื้อมวนหวาน
- ด้วงแรดมะพร้าว
**เดือนพฤษภาคม 2563**
- หนอนเจาะผลทุเรียน
- หนอนเจาะดอกมะลิ
- ราแป้งเงาะ
- แมลงวันผลไม้
- ด้วงงวงกัดใบมะม่วง
**เดือนเมษายน 2563**
- เพลี้ยแป้ง
- เพลี้ยไฟในมังคุด
- แมลงวันหนอนชอนใบ
- ด้วงเต่าแตงแดง
- ไรแดงแอฟริกัน
- แมลงวันพริก
**เดือนกุมภาพันธ์ 2563**
- หนอนหัวดำมะพร้าว
- หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
- แมลงวันผลไม้
- แมลงดำหนามมะพร้าว
- เพลี้ยไฟมังคุด
**เดือนมกราคม 2563**
- เฝ้าระวังไรแดงทุเรียน
- เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
- เพลี้ยไฟพริก
- แมลงวันพริก
- ราสนิมขาวผักบุ้ง
**เดือนธันวาคม 2562**
- ด้วงแรดมะพร้าว
- มอดเจาะลำต้นทุเรียน
- แมลงดำหนามมะพร้าว
- โรคใบติดทุเรียน
- โรคใบร่วงยางพารา
การผลิตทุเรียน
- การเก็บเกี่ยวและส่งออกทุเรียนคุณภาพดี.........(รายละเอียด)
- การควบคุมศัตรูพืชในทุเรียน.........(รายละเอียด)
***สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต***
ปีงบประมาณ 64
 
ปีงบประมาณ 63
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวักรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว (e-bidding)......(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว....(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร....................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP.............(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินนค้าเกษตรแปรรูป.............(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขึงโครงไม้ ขนาด 80*120 ซม. พร้อมติดตั้ง......................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย........(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต..............(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร...........(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดไม้ผลอัตลักษณ์(ทุเรียนพื้นเมือง)..................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ...................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูกเก็ต(NBT ภูเก็ต)........(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ..............(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ(ขนาดอย่างน้อย 30 ที่นั่ง)....................(รายละเอียด)
 
***สำนักงานเกษตรอำเภอ***
ปีงบประมาณ 64
 
ปีงบประมาณ 63
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร..............(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์..............(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2563...(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2563...(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2563...(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2563...(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน......(รายละเอียด
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง.......(รายละเอียด)
- ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3..........(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง)..................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้)....................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563....(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ.................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร..................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษ๖ร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน.................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร..................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563........................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019............(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอเมืองภูเก็ต เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.........(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอกะทู้ การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..........(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2563......(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2563................(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ของสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง.......................(รายละเอียด)
- ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2..........(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์........(รายละเอียด)
- ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมย่อย ค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet......(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2563....(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2563....(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563...........(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาบริการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2563........(รายละเอียด)
- ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1............(รายละเอียด
- ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปี พ.ศ. 2563........(รายละเอียด)
- ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง.................(รายละเอียด)
 
***ประกาศจังหวัดภูเก็ต***
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)....(รายละเอียด)
ภาพข่าวกิจกรรมเด่น  
64149

         วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 2 ราย เข้าร่วมรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อเลือกหน่วยงานที่บรรจุ ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีการคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ อย่างเคร่งครัด

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ปรับปรุงล่าสุด 11/01/21 14:34