กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
 
+จังหวัดภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
+อัตรากำลัง
+การพัฒนาบุคคลากร
+องค์ความรู้
+MRCF
+ปฏิทินการปฏิบัติงาน
+แผนบูรณาการ
+แผนการจัดการความรู้ (KM action plan)
+การติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
+ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+Smart Farmer
+ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
+คู่มือโครงการ
+แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
+แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
+พรบ.อำนวยความสะดวก
+พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
+แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
+สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
king

นายปารเมศ ทองปรีชา
เกษตรจังหวัดภูเก็ต
 
 

วีดีัศน์ เรื่อง ด้วงแรดมะพร้าว

dungrat

 

RGB-01RGB-02

ผลิตภัณฑ์เด่น ตลาดเกษตรกร..............(รายละเอียด)
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช................(รายละเอียด)
การผลิตทุเรียน
- การเก็บเกี่ยวและส่งออกทุเรียนคุณภาพดี.........(รายละเอียด)
- การควบคุมศัตรูพืชในทุเรียน.........(รายละเอียด)
***สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต***
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561.........................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตลาดเกษตรกร.....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาเติม (ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน).........(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการ ศพก........................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง.....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดทำแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง....................(รายละเอียด)
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561.......................(รายละเอียด)
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561)..................(รายละเอียด)
 
***สำนักงานเกษตรอำเภอ***
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562........................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง.................................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง.............(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง.....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง..............(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket City of Gastronomy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง
- การจ้างงาน...........................(รายละเอียด)
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้าย.........(รายละเอียด)
- ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม............(รายละเอียด)
- วัสดุการเกษตร......................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม จัดการสินค้าเกษตรครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอเมืองภูเก็ต........(รายละเอียด)
ภาพข่าวกิจกรรมเด่น  
62102

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บูรณาการกับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต โดยมีร้อยตำรวจตรีสุรกิจ นิรมล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ทำหน้าที่ประธาน คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2562 การใช้ตราสัญลักษณ์ ศพก. แปลงใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

   
62101

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต รับการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง ผู้นำชุมชน เครือข่ายเกษตรกร และคณาจารย์โรงเรียนบ้านฉลอง ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกฯ ณ โรงเรียนบ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมด้านการเกษตรจำนวน 10 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเลี้ยงปลานิล/กบ การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง/น้ำหมัก/ไส้เดือนดิน การปลูกพืชผักสวนครัว/โรงเรือนเพาะเห็ด ถังขยะไม่มีวันเต็ม การปลูกดาวเรือง การเลี้ยงไก่ไข่ กล้วย ธนาคารขยะ และฐานเคหกิจเกษตร ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า การแปรรูปกล้วย และการแปรรูปจากผักเหมียง

   
62100

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 3/2562 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางพะเยาว์ พินโน เกษตรอำเภอถลาง เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก และเครือข่าย การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตและโครงการตามนโยบายที่สำคัญ เรียนรู้แนวทางและขั้นตอนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโพเซต และคลอร์ไพริฟอส พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 25 คน

   
62099

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 นำโดยนางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบสถานการณ์ ความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงาน สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป และวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนนิรมล หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

   
62098

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. จังหวัดภูเก็ต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต เป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Amazing Welcome drink @ Phuket) ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นสินค้ามูลค่าสูงของจังหวัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งให้เกษตรกรมีโอกาสพบปะผู้บริโภค ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการตลาด มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิต และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต เป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Amazing Welcome drink @ Phuket) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเรื่องราวสับปะรดภูเก็ต การนำเสนอและเจรจาธุรกิจ ผู้บริโภคพบผู้ผลิต การประกวดแข่งขันการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูเก็ต การเสวนาคณะในประเด็น สับปะรดภูเก็ตและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องผ่านมาตรฐานได้แก่ GAP พืช อย. และมาตรฐานอื่นๆ

   

 

ปรับปรุงล่าสุด 8/08/19 13:38