กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
 
+จังหวัดภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
+อัตรากำลัง
+การพัฒนาบุคคลากร
+องค์ความรู้
+MRCF
+ปฏิทินการปฏิบัติงาน
+แผนบูรณาการ
+แผนการจัดการความรู้ (KM action plan)
+การติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
+ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+Smart Farmer
+ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
+คู่มือโครงการ
+แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
+แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
+พรบ.อำนวยความสะดวก
+พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
+แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
f12
+สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
 

นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง

เกษตรจังหวัดภูเก็ต

 
 

 

 

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน............(รายละเอียด)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการงานของหน่วยงาน...........(รายละเอียด)

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน Farmbook

ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร...............(รายละเอียด)
แนวทางการขออนุญาตปลูกพืชกัญชา กัญชง กระท่อม (รายละเอียด)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป..............(รายละเอียด))
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.........(รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต.........(รายละเอียด)
คู่มือทะเบียนเกษตรกร
ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด..............(รายละเอียด)
ผลิตภัณฑ์เด่น ตลาดเกษตรกร..............(รายละเอียด)
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
**เดือนสิงหาคม 2565**
**เดือนกรกฎาคม 2565**
**เดือนมิถุนายน 2565**
**เดือนพฤษภาคม 2565**
**เดือนเมษายน 2565**
**เดือนมีนาคม 2565**
**เดือนกุมภาพันธ์ 2565**
**เดือนมกราคม 2565**
**เดือนธันวาคม 2564**
**เดือนพฤศจิกายน 2564**
**เดือนตุลาคม 2564**
**เดือนสิงหาคม 2564**
**เดือนกรกฎาคม 2564**
**เดือนมิถุนายน 2564**
**เดือนพฤษภาคม 2564**
**เดือนเมษายน 2564**
**เดือนกุมภาพันธ์ 2564 **
**เดือนมกราคม 2564 **
**เดือนธันวาคม 2563**
**เดือนพฤศจิกายน 2563**
**เดือนตุลาคม 2563**
การผลิตทุเรียน
- การเก็บเกี่ยวและส่งออกทุเรียนคุณภาพดี.........(รายละเอียด)
- การควบคุมศัตรูพืชในทุเรียน.........(รายละเอียด)
***สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต***
ปีงบประมาณ 64
 
 
***สำนักงานเกษตรอำเภอ***
ปีงบประมาณ 64
 
 
ภาพข่าวกิจกรรมเด่น  

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ ลุยสวนลำไย แห่งแรกหนึ่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต บุกสวนตามหาทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต ข่าวเช้า วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-มหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ตจัดงานวันถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

รอบทิศถิ่นไทย จ.ภูเก็ต ท่องเที่ยวชมสวนทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต ข่าวค่ำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

รอบทิศถิ่นไทย ภูเก็ต เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกเมล่อนรายได้ดี ข่าวค่ำ วันที่ 7 กรกฎาคม

รอบทิศถิ่นไทย "จ.ภูเก็ต ปรับตัวสู้โควิด สู่วิสาหกิจชุมชน" ข่าวค่ำ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

1

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว สนง.เกษตรภูเก็ต รุกติดป้าย GI สับปะรดภูเก็ต

เผยแพร่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 

    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ปรับปรุงล่าสุด 22/08/22 13:50