กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
 
+จังหวัดภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
+อัตรากำลัง
+การพัฒนาบุคคลากร
+องค์ความรู้
+MRCF
+ปฏิทินการปฏิบัติงาน
+แผนบูรณาการ
+แผนการจัดการความรู้ (KM action plan)
+ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+Smart Farmer
+ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
+คู่มือโครงการ
+แผนยุทธศาสตร์ 57-60
+พรบ.อำนวยความสะดวก
+สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
king

นายปารเมศ ทองปรีชา
เกษตรจังหวัดภูเก็ต
 
 

 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช................(รายละเอียด)
 
การผลิตทุเรียน
- การเก็บเกี่ยวและส่งออกทุเรียนคุณภาพดี.........(รายละเอียด)
- การควบคุมศัตรูพืชในทุเรียน.........(รายละเอียด)
***สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต***
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561.........................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตลาดเกษตรกร.....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาเติม (ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน).........(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการ ศพก........................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง.....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดทำแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง....................(รายละเอียด)
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561.......................(รายละเอียด)
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561)..................(รายละเอียด)
 
***สำนักงานเกษตรอำเภอ***
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562........................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง.................................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง.............(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง.....................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง..............(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket City of Gastronomy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........[รายละเอียด]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอถลาง
- การจ้างงาน...........................(รายละเอียด)
- ค่าจ้างเหมาบริการทำป้าย.........(รายละเอียด)
- ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม............(รายละเอียด)
- วัสดุการเกษตร......................(รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม จัดการสินค้าเกษตรครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอเมืองภูเก็ต........(รายละเอียด)
ภาพข่าวกิจกรรมเด่น  
62044 วันที่ 16 มกราคม 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต รับการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เครือข่ายเกษตรกร และคณาจารย์โรงเรียนบ้านฉลอง ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกฯ ณ โรงเรียนบ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมด้านการเกษตรจำนวน 10 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเลี้ยงปลาดุก การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง/น้ำหมัก โรงเรือนเพาะเห็ด บ้านไส้เดือน การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปูนา ถังขยะไม่มีวันเต็ม ธนาคารขยะ การปลูกพืชผักสวนครัว และฐานเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า ข้าวต้มมัด ชาผักเหมียง ปลาดุกร้า และเจลล้างมือว่านหางจระเข้
   
62041

วันที่ 5 มกราคม 2562 นางปณภัช กระจ่างศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และนางณิชชา แหลมเพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมเยียนเกษตรกร และติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนพื้นเมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

   
62040

วันที่ 4 มกราคา 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้ โดยนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเดอะพาโก้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 85 คน ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลภาคใต้ด้วยการเพิ่มมูลค่า และยกระดับการผลิตไม้ผลภาคใต้และไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์สู่มาตรฐานการส่งออก และการแปรรูป การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจพร พงษ์นริศร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายในหัวข้อการแปรรูปไม้ผลภาคใต้ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การตลาดผลไม้แปรรูป  นางสาวกมลวรรณ สุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายในหัวข้อผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงาม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ผลแปรรูปสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และนางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้(ทุเรียน)

   
62039

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยจัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ สับปะรดภูเก็ต มะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ผักสวนครัวกระถางประเภทกินใบ ผักสวนครัวกระถางประเภทกินผล และบริการให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอาหาร สินค้าพื้นเมือง และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

   
62038

วันนี้ 27 ธันวาคม 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมจัดแสดง สาธิต OTOP ในงานประจำปีของดีภูเก็ต และจัดนิทรรศการกิจกรรม Phuket Gastronomy and Phuket Brandระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงรุก ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องสับปะรดภูเก็ต พร้อมทั้งสาธิตการทำขนมเค๊กผักเหมียง จากกลุ่มแปลงใหญ่ผักเหมียง จังหวัดภูเก็ต

   
62037 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 โดยนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการฯ ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน พัฒนา ฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมายเกษตร คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ และการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร จำนวน 158 คน
   
62036

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และมอบโล่รางวัลให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ที่ชนะเลิศการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 โดยมีนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานผลการคัดเลือกฯ กลุ่มยุวเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิตตรง ธนันชัย โรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

   

 

ปรับปรุงล่าสุด 17/01/19 15:18