กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
ปี 65 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ตและพืชสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ตและพืชสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ตและพืชสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรลอัพโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์กันน้ำ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อผลิตผลทางการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนตลาดเกษตรกร โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวีดีทัศน์สื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนเกาะภูเก็ต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรสนับสนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์คอมโพสิทพร้อมเสา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโบรชัวร์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ทุเรียนพื้นเมืองเกาะภูเก็ตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องโอโซนเก็บกลิ่นทุเรียน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..................(รายละเอียด)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ทุเรียนพื้นเมืองเกาะภูเก็ตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบน้ำแปลงต้นแบบ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบน้ำแปลงต้นแบบ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...............(รายละเอียด)
ปี 64  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีคัดเลือก..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล/คัทเอาท์ โครงการสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์กันน้ำ โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มประวัติทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่าย สำหรับเกษตรกร ภายใต้งบประมาณสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง....................(รายละเอียด)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเครือข่ายเกษตรในสังคมเมือง โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer Young Smart Farmer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตรกิจกรรมย่อย 2 การส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปและถนอมอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการฟาร์มโรงเรียน สนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารอบรมโครงการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดงานชมสวนทุเรียนพื้นเมือง สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานกิจกรรม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตขยายชีวภัณฑ์ให้กับ ศจช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5474 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่อง Printer สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร บูรณาการกับโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI LUMENS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารข้อมูลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 2360 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บข้อมูลไม้ผลอัตลักษณ์ (ทุเรียนพื้นเมือง) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำระบบน้ำแปลงเรียนรู้ฯ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานสัญจรแสดงนิทรรศการด้านการตลาดและจำหน่ายสินค้า โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)

  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์มะนาวเหลือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ Story สินค้า โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราตา จ้างออกแบบและผลิตฉลากสินค้า โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตฉลากสินค้า โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพร้อมออกแบบ Backdrop ออกบูธและ Roll up สำหรับจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศ(จำนวน 40 ที่นั่ง)โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และรื้อถอนการจัดงาน โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว.......(รายละเอียด)
  รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 63 - ก.พ. 64(รายเดือน).....(รายละเอียด)
  รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี ประจำปีงบประมาณ 2563......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต.........(รายละเอียด)
   
   
   
   
   
  สำนักงานเกษตรอำเภอ
ปี 65  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมย่อยค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)............โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (ทุเรียน) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).....................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมย่อยค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).............(รายละเอียด)
ปี 64  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ของสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง หมายเลขทะเบียน 4758 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)..........................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)...........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนการผลิตขยายชีวภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชในชุมชน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)..................(รายละเอียด)
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564(สนง.กอ.ถลาง)..................(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)(สนง.กอ.ถลาง)..........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)...........(รายละเอียด)
  ประกาศผูัชนะการเสนอราคา เหมาบริการติดตั้งระบบการให้น้ำแปลงเรียนรู้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2564 (สนง.กอ.ถลาง).....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง).....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)........(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.(สนง.กอ.ถลาง).....(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)..............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)...............(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธฺิภาพการผลิตสินค้าเกาตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.กอ.ถลาง)..........(รายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สนง.กอ.ถลาง)......(รายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาธุรกิจบริหารดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(สนง.กอ.ถลาง)....(รายละเอียด)
  ประกาศสำนักงานอำเภอกะทู้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 )......(รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง)...(รายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมย่อยค่าอินเตอร์เน็ตฯ(สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง).....(รายละเอียด)
  ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง)...(รายละเอียด)
  ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ......(รายละเอียด)
  ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ......(รายละเอียด)
  ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4......(รายละเอียด)