กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ คืออะไร

การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสูด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
    ความหมายของคำว่า การจัดการความรู้ คือ สำหรับนักปฏิบัติการจัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่
     1. บรรลุเป้าหมายของงาน
     2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
     3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ
     4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

    การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย ประการต่อความรู้ ได้แก่
       (1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
       (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
       (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
       (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
       (5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด ขุมความรู้ ออกมาบันทึกไว้
       (6) การจดบันทึก ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

      โดยที่การดำเนินการ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว เนื่องจากเชื่อว่า ?จัดการความรู้จึงมีคนเข้าใจผิด เริ่มดำเนินการโดยรี่เข้าไปที่ความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สำคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น ส่วน คือ
      (1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม
     (2) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
     (3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ
     (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้นทุนที่ลงไป การทำงานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สำหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทำงาน และที่สำคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการรด้วย

ขั้นตอนการจัดการความรู้

โมเดลการจัดการความรู้

ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

    งาน  พัฒนางาน
    คน   พัฒนาคน
    องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้

      ความเป็นชุมชนในที่ทำงาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ หลุมพรางข้อที่ ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ การริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสสำเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวกำหนดที่สำคัญคือแรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย
        สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาว
       การจัดทีมริเริ่มดำเนินการ
       การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และดำเนินการต่อเนื่อง
       การจัดการระบบการจัดการความรู้

     แรงจูงใจในการริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดำเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่ทำงานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขสำคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะนำไปสู่การดำเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ทำเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทำ ทำเพราะถูกบังคับตามข้อกำหนด ทำตามแฟชั่นแต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการดำเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง?

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
       1. คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
       2.เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
       3. กระบวนการความรู้ นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม

 
คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563......(รายละเอียด)
 
 
แผนการจัดการความรู้ ปี 2556
รายละเอียด
บันทึกการจัดการความรู้ ปี 2556
บทเรียนจากเกษตรกร
------> เห็ดนางฟ้าภูฐาน....................[ รายละเอียด ]
------> ท่องเที่ยวเชิงเกษตร................[ รายละเอียด ]
บทเรียนจากข้าราชการใกล้เกษียณ
-----> นางมลทิรา ทันเพื่อน ...... [ รายละเอียด ]
-----> นายสุรวัฒน์ เมืองแก้ว......[ รายละเอียด ]
-----> นางศุลีพร คุ้มบ้าน............[ รายละเอียด ]
-----> นางกานดา แป้นทอง ........[ รายละเอียด ]
 
การจำแนกองค์ความรู้ ปี 2558
รายละเอีย
แผนการจัดการความรู้ ปี 2558
ตำบลกมลา
ตำบลรัษฎา
ตำบลเทพกระษัตรี
เจ้าหน้าที่ใกล้เกษียณ
บันทึกการจัดการความรู้ ปี 2558
บทเรียนจากเกษตรกร
------> ส้มแขก..................[รายละเอียด]
------> เห็ด........................[รายละเอียด]
------> ยางพารา...............[รายละเอียด]
------> ลองกอง................[รายละเอียด]
บทเรียนจากข้าราชการใกล้เกษียณ
บันทึกการจัดการความรู้ ปี 2559
+ การให้ปุ๋ยสับปะรด .........[รายละเอียด]
+ การตอนกิ่งไม้ผลเพื่อการจำหน่าย......[รายละเอียด]
+ เทคนิคการทำงานอารักขาพืช........[รายละเอียด]
+ การจัดทำและบริหารโครงการ........[รายละเอียด]
+ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี.........[รายละเอีด]
บันทึกการจัดการความรู้ ปี 2560
การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน...............[รายละเอียด]
KM
+ แปลงใหญ่ 60...................................................................................................................................[รายละเอียด]
+ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 60................................................................[รายละเอียด]
+ องค์ความรู้ของข้าราชการ/เกษตรกร 60..........................................................................................[รายละเอียด]
+ องค์ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ใกล้เกษียณ 60..............................................................................................[รายละเอียด]
+ องค์ความรู้ การขับเคลื่อน ศพก.และเครือข่าย...................................................................................(รายละเอียด)
+ องค์ความรู้ เทคนิคการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน...............................................(รายละเอียด)
+ รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560
1.1.1บัญชีเงินสดในมือ..............................................(รายละเอียด)
1.1.2บัญชีเงินฝากธนาคาร...............................................(รายละเอียด)
1.1.3บัญชีเงินฝากคลัง...............................................(รายละเอียด)
1.1.4บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ นอกงบประมาณ..............................................(รายละเอียด)
1.1.5บัญชีเจ้าหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ...............................................(รายละเอียด)
 
บันทึกการจัดการความรู้
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.............................(รายละเอียด)
รายละเอียดงบทดลอง เดือนกันยายน 2564.............................(รายละเอียด)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
รายละเอียดงบทดลอง เดือนกันยายน 2563............................(รายละเอียด)
รายละเอียดงบทดลอง เดือนกันยายน 2562............................(รายละเอียด)
รายละเอียดงบทดลอง เดือนกันยายน 2561.............................(รายละเอียด)
 
 
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ปีงบประมาณ 2565
เดือนพฤศจิกายน
- แมลงสิง
- รากขาว 1
- รากขาว 2
- ไวรัสในมะเขือเทศ 1
- ไวรัสในมะเขือเทศ 2
- หนอนห่อใบข้าว
เดือนตุลาคม
- โรคไหม้ข้าว
- โรคแอนแทคโนสพริก
- ไรขาวพริก
- ไรสี่ขามะพร้าว
- ไวรัสถั่วฝักยาว
ปีงบประมาณ 2564
เดือนสิงหาคม
-ผีเสื้อมวนหวาน
-เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
-รากเน่าโคนเน่าทุเรียน 1
-รากเน่าโคนเน่าทุเรียน 2
-โรคตายพรายกล้วย
-โรคแอนแทคโนสพริก
เดือนกรกฎาคม
- ด้วงงวงกล้วย
- ผีเสื้อมวนหวาน
- เพลี้ยแป้งเงาะ
- รากขาว 1
- รากขาว 2
เดือนมิถุนายน
- โรคผลเน่าทุเรียน
- โรคราสนิมขาวผักบุ้ง
- โรคแอนแทรคโนสพริก
- หนอนหัวดำมะพร้าว
เดือนพฤษภาคม
- เพลี้ยแป้งทุเรียน
- รากเน่าโคนเน่าทุเรียน 1
- รากเน่าโคนเน่าทุเรียน 2
- หนอนเจาะผลทุเรียน
- ราแป้งเงาะ
เดือนเมษายน
-เพลี้ยไฟมังคุด
- รากขาว 1
- รากขาว 2
- หนอนเจาะผลทุเรียน
- หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 1
- หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 2
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
- เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง
- หนอนเจาะดอกมะล
- หนอนเจาะผลทุเรียน
- หนอนปลอกเล็กศัตรูมะพร้าว
เดือนมกราคม2564
- หนอนกินใต้เปลือกลองกอง
- ด้วงหมัดผัก
- ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุ้รียน
- ด้วงแรดมะพร้าว
เดือนธันวาคม 2563
- ไรสี่ขามะพร้าว
- เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
- เฝ้าระวังไรแดงทุเรียน
- เฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม
เดือนพฤศจิกายน 2563
- หนอนหัวดำมะพร้าว
- เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
- เฝ้าระวังหนอนทราย
- เฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่
เดือนตุลาคม 2563
- หนอนห่อใบข้าว
- ไวรัสถั่วฝักยาว
- โรคใหม้ข้าว
- รากขาว 2
- รากขาว 1
- แมลงสิง