กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
อำเภอ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (กลุ่ม) กลุ่มยุวเกษตรกร (กลุ่ม) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (กลุ่ม)
เมืองภูเก็ต 17 5 4
กะทู้ 12 6 1
ถลาง 15 8 9
รวม 44 19 14
  [ รายละเอียด ] [ รายละเอียด ] [ รายละเอียด ]
 
       
       
    แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต