กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
การพัฒนาบุคลากร
 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 56 ......[ รายละเอียด ]    
ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ปี 2556....... [ รายละเอียด ]