ข่าวส่งเสริมการเกษตรข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือเวียน

เกษตรภูเก็ต ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เกษตรจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เกษตรภูเก็ต จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2565 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

เกษตรภูเก็ต ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก

เกษตรภูเก็ต เข้ารับการติดตามโครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าภายในสำหรับสินค้าเกษตร

เกษตรภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการประกวดสับปะรดภูเก็ต งาน”สับปะรดภูเก็ต Pineapple Fair” 65

เกษตรภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Open Space @PKRU เปิดพื้นที่สำหรับคนสร้างสรรค์

เกษตรภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เกษตรภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน

เกษตรภูเก็ต ขับเคลื่อนเกาะมะพร้าวโมเดล

Posts not found

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช