กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 
 
พื้นที่ทำการเกษตรและจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
 
อำเภอ พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) ครัวเรือนเกษตรกร (ครัวเรือน)
เมืองภูเก็ต 7,634 1,240
กะทู้ 8,783 759
ถลาง 83,177 2,589
รวม 99,594 4,588
 
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจสำคัญ
 
ชนิดพืช ปี 2563/2564    
จำนวนครัวเรือน เกษตรกร (ราย) พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) มูลค่า (ล้านบาท)        
 
ยางพารา 3,917 70,089 58,133 10,557 182 40.95 432.26        
ปาล์มน้ำมัน 114 2,737 2,451 6,058 2,473 4.27 25.87        
มะพร้าวผลแก่ 519 4,963 4,923 6,412 1,303 13.30 85.27        
มะพร้าวผลอ่อน 287 1,902 693 2,403 3,469 15.14 36.39        
สะตอ 678 2,213 2,145 2,656 1,238 42.35 112.49        
ข้าวนาปี 14 69 69 31 457 19.55 0.61        
สับปะรดภูเก็ต 74 1,555 1,306 4,447 3,405 12.50 55.60        
ทุเรียน 707 2,605 2,485 742 299 44.61 33.10        
มังคุด 238 450 450 152 338 30.91 4.70        
เงาะ 277 383 379 140 369 30.09 4.21        
ลองกอง 202 575 571 170 298 30.00 5.10        
ผักเหมียง 237 462 456 150 329 100.61 15.11        
กาแฟ 12 43 5 0.550 110 80.00 0.04        
เห็ด 43 13 13 46 3,500 83.21 3.82        
รวม 7,264 88,003.50 74,060.34 33,919.12     814.57        
      รายละเอียด    
      ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564