กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 

 

   
ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทางการเกษตรของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป + จังหวัดภูเก็ต
  + สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  + อัตรากำลัง
  + การพัฒนาบุคคลากร
+ คลังความรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      + MRCF
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน.............[รายละเอียด]
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การตลาดวิสาหกิจชุมชน (22/12/58)............[รายละเอียด]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (18/02/57)........[ รายละเอียด ] + ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 57
ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (5/02/2557).......[ รายละเอียด ] + แผนบูรณาการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (24/01/2557).....[ รายละเอียด ] + ติดตามนิทเศงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + การประชุมประจำเดือน


>>>>> <<<<<<

......Click......

+ การประชุมเกษตรอำเภอ
+ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+ สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
+ แนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart Farmer
+ รายละเอียดโครงการ
+ คู่มือโครงการ (คง.)ปี 57
+ แผนยุทธศาสตร์ ปี 57-60

     
   
   

ประชุม MRCF ระดับจังหวัด แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตทางการเกษตรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ในรายการ "เพื่อนเกษตร" ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558

[รายละเอียด]

เกษตรภูเก็ต ออกเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษา แนะนำการผลิตพืชปลอดภัยแก่เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณแปลงพืชผักผสมผสาน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็๋ต

[รายละเอียด]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต บูรณาการกับเทศบาลตำบลป่าคลอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานรณรงค์อาหารปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก

[รายละเอียด]

จังหวัดภูเก็ต จัดตลาดเกษตรกร จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

จังหวัดภูเก็ต บูรณาการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรภูเก็ต ร่วมพัฒนาชายหาดสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณชายหาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินการโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรภูเก็ต ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัย สนับสนุนการเป็นครัวอันดามัน เมื่อวันที 28 มกราคม 2558 ณ บริเวณแปลงผลิตผักบุ้งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรภูเก็ต สร้างชื่อเสียง "สับปะรดภูเก็ต" ในรายการท่องเที่ยวไทย 1 ในโลก โดยรายการจะนำเสนอทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

[รายละเอียด]

เกษตรภูเก็ตนำกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2558 ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา

[รายละเอียด]

เกษตรภูเก็ต นำสมาชิกเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต ไปศึกษาดูงานการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดราชบุรี

[รายละเอียด]

ภูเก็ตพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการตลาดชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 27/02/15 9:55