กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 

   
ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทางการเกษตรของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป + จังหวัดภูเก็ต
  + สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  + อัตรากำลัง
  + การพัฒนาบุคคลากร
+ การจัดการความรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  + MRCF
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (18/02/57)........[ รายละเอียด ]
ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (5/02/2557).......[ รายละเอียด ] + ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (24/01/2557).....[ รายละเอียด ] + แผนบูรณาการ
ประกาศ สอบราคาจ้างแสดงสินค้าและนิทรรศการ (10/01/2557).......{ รายละเอียด ] + ติดตามนิทเศงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + การประชุมประจำเดือน


>>>>> <<<<<<

......Click......

+ การประชุมเกษตรอำเภอ
+ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+ สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
+ แนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart Farmer
+ รายละเอียดโครงการ
+ คู่มือโครงการ (คง.)ปี 57
+ แผนยุทธศาสตร์ ปี 57-60

     
     
     
 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดตามระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี ในการให้บริการป้องกันควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด ตามโครงการ (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน

[รายละเอียด]

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการปลูกมัลเบอร์รีให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณโรงเรือนสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

 

เกษตรภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

เกษตรจังหวัดภูเก็ต เจรจาไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนของเกษตรกรผู้เพาะเห็ด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต

[รายละเอียด]

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 1/12/14 17:32