กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 

>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร
วันที่ 11 เมษายน 2557

[ รายละเอียด ]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวชมสวนสับปะรดภูเก็ต
3 เมษายน 2557

[ รายละเอียด ]

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 2557 ณ ห้องประชุมมะฮออกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 31 มีนาคม 2557

[ รายละเอียด ]

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายารส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (พืชสวน) สุราษฎร์ธานี 27 -28 มีนาคม 2557

[ รายละเอียด ]

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต
มอบปัจจัยการผลิต สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน กำจัศัตรูพืช แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

[ รายละเอียด ]

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก้ต วันที่ 19 มีนาคม 2557

[ รายละเอียด ]

นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาขยายศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์" ณ ศจช.ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 18 มีนาคม 2557

[ รายละเอียด ]

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งน้ำ พร้อมตรวจการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ณ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 18 มีนาคม 2557

[ รายละเอียด ]