กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้เกษตรกร

"มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข บนฐานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรภาคเกษตรอย่างยั่งยืน"
 

   
ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทางการเกษตรของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป + จังหวัดภูเก็ต
  + สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  + อัตรากำลัง
  + การพัฒนาบุคคลากร
+ การจัดการความรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  + MRCF
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (18/02/57)........[ รายละเอียด ]
ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ (5/02/2557).......[ รายละเอียด ] + ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (24/01/2557).....[ รายละเอียด ] + แผนบูรณาการ
ประกาศ สอบราคาจ้างแสดงสินค้าและนิทรรศการ (10/01/2557).......{ รายละเอียด ] + ติดตามนิทเศงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + การประชุมประจำเดือน


>>>>> <<<<<<

......Click......

+ การประชุมเกษตรอำเภอ
+ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
+ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
+ ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
+ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต
+ สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้
+ สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
+ รายละเอียดโครงการ
+ คู่มือโครงการ (คง.)ปี 57
+ แผนยุทธศาสตร์ ปี 57-60

     
     
   

 

 

เกษตรภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]


เกษตรจังหวัดภูเก็ต เจรจาไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนของเกษตรกรผู้เพาะเห็ด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต

[รายละเอียด]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นำเกษตรกรต้นแบบศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

[รายละอียด]

เกษตรภูเก็ต ร่วมงาน "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

[รายละเอียด]

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 ของจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 ของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2557

[รายละเอียด]

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดและผักพื้นบ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลฉลอง หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

[รายละเอียด]

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดแสดงนิทรรศการ MRCF ในงานส่งเสริมการเกษตร Festival ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 5 จังหวัดสงขลา

[รายละเอียด]

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดศูนย์สามวันสานสายใยรักแห่งครอบครัว และทรงเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

[รายละเอียด]

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 3/11/14 9:04